Sakura-somei-yoshino by Momoko Fujihara

Back


img


Sakura-somei-yoshino
2010 40cm×50cm


Fujihara Momoko sumie
日本語 / English / Français